headerphoto

 

Základní popis cílové skupiny:
Ženy v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Matky s dětmi v přechodně kritické životní situaci, oběti domácího násilí, ženy bez přístřeší, dívky po ukončení ústavní výchovy. Základní cílovou skupinu lze rozdělit do tří podskupin: matky s dětmi; dívky po ukončení ústavní výchovy; ženy v přechodně tíživé situaci.

Specifický popis cílové skupiny:
G-centrum Tábor poskytuje služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákonem č. 109/2006 Sb., ve znění pozdějších úprav a novelizací, včetně platných prováděcích vyhlášek. Cílovou skupinou jsou především občané města Tábor. Přijímány jsou i ženy z ostatních měst a obcí především v rámci Jihočeského kraje a města Tábor.

Negativní cílová skupina:
a) osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
b) osoby, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v zařízení sociální prevence,
c) osoby, které mohou ohrozit, popřípadě ohrožují, sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost, nebo chování osoby by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závažné mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo při absenci sociálních návyků,
d) osoby, které jsou schopny, za pomoci místně dostupných terénních služeb, se o sebe postarat a zůstat ve svém přirozeném (domácím) prostředí,
e) osoby, které chtějí poskytnutím služby dosáhnout zvýšení kvality bydlení.