headerphoto

O přijetí do Domova pro seniory rozhoduje na základě podané žádosti ředitel organizace ve spolupráci s vrchní sestrou a sociálním pracovníkem. V současné době počet žadatelů převyšuje kapacitní možnosti zařízení, proto jsou žádosti zařazeny do pořadníku čekatelů. Žádost o umístění si zájemci mohou vyzvednout přímo v budově G-centra Tábor nebo stáhnout [ZDE]

Žádost:
• musí být vyplněna a podepsána žadatelem, nebo jeho opatrovníkem součástí žádosti je vyjádření lékaře
• žádost je posouzena dle kritérií pro sestavování pořadníku žadatelů a podle počtu bodů je žadatel zařazen do pořadníku.

Po uvolnění místa je žadatel, který se umístil na prvním místě pořadníku čekatelů, kontaktován sociálním pracovníkem Domova pro seniory a:
• je mu nabídnuta možnost návštěvy našeho zařízení
• jsou mu představeny služby, které poskytujeme
• jsou mu zodpovězeny případné dotazy

Před nástupem Vás sociální pracovník provede Domovem pro seniory, takže již nebudete nastupovat do zcela cizího prostředí. Sociální pracovník Vás bude provázet před nástupem i během Vašeho pobytu našem zařízení

Co je potřeba předloži při nástupu:

• občanský průkaz
• průkaz zdravotní pojišťovny
• je-li žadatel zbaven způsobilosti k právním úkonům – rozsudek o zbavení způsobilosti a listina
o ustanovení opatrovníka
• poslední oznámení o výši Vašeho důchodu
• doklad o přiznání příspěvku na péči
• aktuální rozpis léků (nejlépe s datem a razítkem ošetřujícího lékaře )
• léky a inkontinentní pomůcky na 1 měsíc