headerphoto

 

Zasílání vyúčtování jinému plátci, než je uživatel

Všeobecně platby za poskytnuté služby, nebo zálohu na tyto služby, hradí uživatel, je však možno, aby úhradu prováděla třetí osoba. Před zahájením služby je sjednáno, kdo bude poskytnuté služby hradit. Je-li to jiná osoba, než uživatel, zaznamená se do osobní karty klienta doručovací adresa náhradního plátce. Na tuto adresu je měsíční vyúčtování zasíláno obyčejným dopisem.
Změnu plátce nahlašuje poskytovateli uživatel, nebo náhradní plátce.
Sazebník: 20,-Kč/měsíc

Dovoz do denního stacionáře
Vyzvednutí klienta v domácnosti, doprovod do auta, dovedení klienta do stacionáře nebo HS, vyzvednutí ve stacionáři (HS), dovoz domů, doprovod do bytu. Způsob vyzvednutí klienta je s ním sjednán. Přeje-li si, je pracovníkem vyzvednut bytě a opět do bytu doveden. Svoz probíhá tak, aby byla plně využita kapacita auta. Trasu určuje řidič vozidla a to tak, aby byla optimální. Nelze vyhovět požadavku na individuální dovoz a změnu trasy, dle přání klienta. Převážení klienti jsou povinni být během jízdy připoutáni bezpečnostními pásy a dodržovat pokyny řidiče Klient denního stacionáře, který využije péče na HS Vídeňská je dovezen na HS, po provedené koupeli je dovezen do denního stacionáře a odpoledne domů –započteny celkem 3 cesty.
Sazebník: 20,-Kč/1 cesta