headerphoto

Co je Denní stacionář:                                                                       
Denní stacionář Domovinka poskytuje seniorům denní pobyt v době, kdy nemohou nebo nechtějí být doma sami, protože jejich rodinní příslušníci jsou v zaměstnání, nebo potřebují odlehčit v péči o člena rodiny.
Je rovněž určen osamělým seniorům k tomu, aby se dostali do společnosti svých vrstevníků a bylo jim tím umožněno plnohodnotné a aktivní trávení volného času.

Kde se Denní stacionář nachází:
Stacionář sídlí v budově C v Domě pečovatelskou službou v Čekanicích, Pionýrů 242, v klidném prostředí se zahradou a chodníky umožňujícími procházky s holemi i chodítky.
Všechny prostory stacionáře jsou bezbariérové a nekuřácké.
Provozní doba: pondělí – pátek od 6.30 do 18.30 hod

Pro koho je Denní stacionář určen:
seniorům nad 50 let, kteří:
•  jsou zcela nebo částečně soběstační při pohybu a sebeobsluze, nejsou plně inkontinentní a imobilní
•  potřebují, vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu dohled po dobu, kdy jsou jejich rodinní příslušníci v zaměstnání
•  vzhledem ke svému psychickému stavu jsou schopni soužití v kolektivu
•  žijí osaměle a chtějí se setkávat se svými vrstevníky
Službu mohou využívat občané města Tábor i občané blízkých měst a obcí

Službu musíme zamítnout pokud:
•  zdravotní stav osoby vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče
•  osoba trpí infekčním onemocněním, které může ohrozit zdraví ostatních klientů nebo personálu
•  osoba může ohrozit, popřípadě ohrožuje, sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost
•  chování osoby by narušovalo, nebo narušuje kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závažné mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo absence sociálních návyků
•  osoba plně imobilní, zcela nesoběstačná, plně inkontinentní
•  osoba potřebuje nepřetržitou přítomnost druhé osoby

Všeobecné cíle služby
• umožnit seniorům podporu a pomoc v době, kdy jim nemůže být zajištěna péče rodinnými příslušníky, nebo nepotřebují pomoc, ale chtějí trávit část dne se svými vrstevníky
•  odlehčit rodinným pečujícím, aby oni sami mohli žít plnohodnotným životem.
•  aktivizací vést k udržování a rozvoji fyzických, duševních a smyslových schopností
•  zamezit sociální izolaci seniorů
•  zbavit seniory pocitu samoty, opuštěnosti a zbytečnosti
Zásady poskytování služby

Domovinka =

Důstojnost – ke klientům přistupujeme tak, aby vždy byla zachována jejich lidská důstojnost, a nepřipustíme, aby ji snižoval ani nikdo jiný
Ohled – klienta vnímáme jako svébytnou lidskou bytost, respektujeme jeho životní postoje, schopnosti a znalosti. Neposuzujeme naše klienty podle toho, jaké postavení zaujímali za svého aktivního života, ani jaké jsou jeho současné schopnosti
Motivace – stáří nepovažujeme za konec, ale za jednu etapu života, ve které lze stále nacházet pozitivní stránky a krásy. Stačí jen chtít. Podporou a motivací často pomáháme našim klientům objevit schopnosti, o kterých si oni sami myslí, že je nikdy neměli, nebo je dávno pozbyli
Odborná péče – personál je odborně vzdělaný a své znalosti si soustavně prohlubuje. Chceme poskytovat kvalitní péči, a proto průběžně získáváme nové poznatky nejen z oblasti odborné péče, ale i takové, které napomáhají zpříjemnit a ozvláštnit dobu pobytu ve stacionáři
Vlastní vůle – nechceme nikomu vnucovat naši představu o službě. Vždy nás zajímá názor a představy našich klientů a umožňuje-li to charakter služby a je-li to vůle většiny klientů, realizujeme je
Individuální přístup – každý člověk má svoje potřeby požadavky a představy. Našich klientů se na ně pravidelně ptáme a poskytování služby jim „ušijeme na míru“
Nezávislost – rádi pomáháme, ale pouze tam, kde je to potřeba, tedy v těch úkonech a činnostech, kde schopnosti našich klientů nestačí. Není to z naší strany neochota, ale snažíme se podporovat klienty, aby i za cenu určitého úsilí a snažení trénovali svoje schopnosti a tím minimalizovali svoji závislost na pomoci druhé osoby
Kontakt s vrstevníky – stáří je často spojováno se samotou. Zdravotní problémy neumožňují vycházet z bytu tak často a na ta místa, která senior doposud navštěvoval. Ztrácí tak kontakt s okolím – s lidmi, jež léta znal, s vrstevníky. U nás se scházejí klienti přibližně stejného věku, kteří mají obdobné zájmy, starosti, ale i radosti.
Aktivita – naše služba chce na své klienty působit aktivně, podporovat je ve zlepšování, nebo alespoň udržení stávajících schopností. Denní program sestavujeme tak, aby činnost byla co nejpestřejší, se zaměřením na posilování duševních i fyzických schopnost.

Program dne:
Denní stacionář poskytuje po celou dobu pobytu aktivizační program, který se snaží co nejvíce kopírovat činnosti, kterými vyplňují naši klienti volný čas doma- čtení a předčítání, sledování televize, videa, poslech hudby, hraní her a kvízů, trénink paměti, ruční práce, terapeutické činnosti, relaxační cvičení, vycházky, možnost odpočinku na lůžku, ale také vaření a pečení jednoduchých jídel.
Na základě individuálních potřeb poskytujeme, klientům dopomoc při sebeobslužných úkonech, jako např. jídlo, hygiena na WC včetně výměny pomůcek pro inkontinenci, oblékání atd.


Základní úkony
Fakultativní úkony 

Denní program klientů:
6.30 - 8.30 hod  dovoz a převzetí klientů
8.30 - 12.00 hod    zájmová činnost podle individuálního výběru klientů – čtení,  
                                stolní hry, sledování TV, pracovní terapie, vycházka s doprovodem                      
12.00 - 13.00 hod    oběd
13.00 - 14.30 hod   individuální polední klid, podání kávy, nebo čaje, zájmová
                               činnost podle individuálního výběru klientů
14.30 - 15.00 hod   odvoz klientů vozy PS
15.00 - 17.30 hod   individuální péče
17.30 – 18.30 hod   úklid

Stravování
Obědy jsou dováženy z Vývařovny pečovatelské služby.
Jídelníček je sestavován ve spolupráci s dietní sestrou.
K dispozici jsou tyto druhy diet:
Diety: D3 – běžná strava
            D4 – šetřící
            D9 – diabetická
            D4/D9 – šetřící diabetická
Vše lze dodat i v provedení neslaném.
Druh diety je možno měnit pouze na začátku měsíce, změna nutná ze zdravotních důvodů je provedena okamžitě.
Obědy jsou vydávány a konzumovány v jídelně v objektu A. Výjimečně lze jídlo podávat v denní místnosti.
Na přání klienta lze zajistit snídaně a svačiny.
Káva, čaj jsou podávány k dopolední svačině a po obědě, pitná voda je k dispozici neomezeně.
Úhrady za stavování jsou uvedeny v sazebníku.


Doprava
- občané Tábora a Sezimova Ústí, kteří budou využívat pobyt od 7.30 do 14.30 hod, mohou využít fakultativní službu Doprava do/z Denního stacionáře (>>>více sezebník). Pracovník pečovatelské služby vyzvedne klienta v sjednaný čas (od 7.00 do 8.30 hod) v jeho domově a opět je v době od 14.30 do 15.30 hod dovezou domů. Způsob převzetí a návratu je stanoven v individuálním plánu klienta
- mimo tuto dobu a občané mimo Tábor a Sezimovo Ústí  si zajišťují dopravu sami, případně zprostředkujeme dovoz SOANZem

Úhrada za pobyt
Úhrady základních i fakultativních služeb jsou stanoveny v souladu s platnou legislativou – zákonem č.108/2006.Sb a vyhláškou č. 505/2006 Sb. Sazebník (>>> více ZDE)
Výše úhrady je stanovena paušálně v závislosti na stupni náročnosti péče (>>> více tabulka posouzení). Tato částka je stanovena na základní dobu pobytu, tj. od 7.30 do 14.30 hod.
Součástí služby mohou být i fakultativní úkony, jako je doprava, celková koupel nebo pedikúra, praní prádla atd. 
Za služby se platí zálohově, na konci měsíce předcházejícího využívání služby pracovnicím stacionáře Plátce obdrží doklad o úhradě, který je potřeba uschovat pro případnou kontrolu. Odhlašovat předplacený pobyt je možno pracovní den dopředu do devíti hodin. V případě, že tuto dobu nelze dodržet (klient je hospitalizován), propadá částka za oběd (nebo si jej rodinní příslušníci mohou vyzvednout ve stacionáři) a je vrácena pouze částka za pobyt. Vratky za řádně odhlášené služby jsou vypláceny pracovnicemi stacionáře po ukončení řádného měsíce, nebo na základě dohody s vedoucí stacionáře.
Platby za dovoz a jiné fakultativní úkony jsou vyúčtovány po ukončení měsíce podle skutečného využívání těchto služeb s možností úhrady v hotovosti přímo ve stacionáři, nebo složenkou či bankovním převodem na účet poskytovatele.


Jak lze o přijetí do stacionáře požádat
O přijetí do denního stacionáře může požádat jak sám zájemce, nebo jeho pečující, případně soudem stanovený opatrovník.
Požádat lze
• Telefonicky - v kanceláři pečovatelské služby na číslech 381 23 20 63, 381 23 23 55,
                   - přímo v denním stacionáři na číslech 381 204 560, 721 088 364 
• Mailem na adrese denníTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. odesláním vyplněné Žádosti o poskytování služby (>>> více žádost o službu)
• Osobní návštěvou v kanceláři pečovatelské služby Lidická 2355 (Pražské sídliště) mezi 7.00 a 15.00 hod
Vždy je žadatel odkázán na osobní návštěvu přímo v denním stacionáři a to za osobní účasti budoucího klienta, se kterým je poté vedeno jednání o zavedení služby. Pracovnice denního stacionáře ukážou zájemci prostory stacionáře, seznámí s jeho chodem a ostatními důležitými informacemi spojenými se zavedením a využíváním služby. Osobní přítomnost potencionálního uživatele je nezbytná z důvodu zjištění jeho vůle a také pro stanovení stupně závislosti formou vyplnění Tabulky posouzení náročnosti péče a vyplnění Osobní karty klienta denního stacionáře (>>> více ZDE).
Zájemci je nabídnuta možnost návštěvy stacionáře „na zkoušku“.  na jeden den bez uzavřené smlouvy.
Na základě vyplněné osobní karty klienta je vyhotovena Smlouva o poskytování sociální služby v Denním stacionáři, která je klientovi předána k podpisu v den nástupu. Aby si klient mohl smlouvu v klidu prostudovat, případně projednat s rodinnými příslušníky její obsah, je mu nabídnuta možnost zapůjčení vzorové smlouvy včetně příloh, kterými jsou Sazebník poskytovaných služeb a fakultativních úkonů, Provozní řád denního stacionáře, Postup při podávání stížnosti ve střediscích Pečovatelská služba a Denní stacionář
(>>> sazebník) (>>> stížnosti)

 

Co si s sebou do denního stacionáře vzít
Pohodlné oblečení, přezůvky, brýle, pravidelně užívané léky a léky pohotovostní v případě akutního zdravotního problému, případně inkontinenční pomůcky, hůl apod. Doporučujeme mít ve stacionáři uložené náhradní prádlo a oblečení. Svačinu (není-li tato služba sjednána), vlastní nápoje, případně umělé sladidlo do kávy nebo čaje.

Jak postupovat, pokud máte ke službě připomínky či stížnosti?
Jste-li s naší službou nespokojeni, nebo máte-li k ní nějaké připomínky nebo náměty, budeme jedině rádi, pokud nám je sdělíte. Stížnost vnímáme jako podnět ke zlepšení našich služeb. V žádném případě se nesmí projevit v negativním přístupu ke  klientovi. Vyjádření nespokojenosti se službou vnímáme jako jedno ze základních práv našich klientů (>>> více ZDE).
Postup pro podávání stížností je přílohou smlouvy o poskytování služby. Tento postup je vyvěšen i na nástěnce.
Stížnost lze podat i anonymně, vložením do schránky umístěné na chodbě. Přístup do této schránky má pouze vedoucí střediska a sociální pracovnice.

Ukončení služby
Pokud klient nevyužije službu po dobu 4 měsíců, platnost smlouvy zaniká, není-li sjednáno jinak.
Klient může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu.
Úmrtím klienta
Písemnou výpovědí ze strany poskytovatele pokud
• klient porušuje ujednání smlouvy, zejména řádně a včas za službu neplatí
• klient nedodržuje Provozní řád
• zdravotní stav klienta se zhorší natolik, že se dostane do skupiny osob, kterým službu nelze poskytovat
• klient je anebo se v průběhu poskytování služby stane agresivním a to buď verbálně nebo fyzicky
• pokud klient hrubě porušuje soužití, zejména
• soustavným, opakovaným vyvoláváním hádek s ostatními klienty
• agresivní chování k ostatním klientům a personálu
• nadměrné požívání alkoholu a omamných látek, především když má používání alkoholu a omamných látek za následek nevhodné a hrubé chování
• chováním k zaměstnancům a ostatním klientům, které vede ke snížení důstojnosti osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí.