headerphoto

Základní popis cílové skupiny:
Senioři starší 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku či chronického onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
 
Specifický popis cílové skupiny:
G-centrum Tábor poskytuje v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. a č. 109/2006 Sb. ve znění pozdějších úprav a novelizací, včetně platných prováděcích vyhlášek, pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Cílovou skupinou jsou především občané města Tábor. Přijímáni jsou i žadatelé z ostatních měst a obcí především z Jihočeského kraje. Žadatelé o služby jsou na základě vyplněné žádosti o poskytování služby zařazeni do Bonifikačního systému výběru žadatelů, dle kterého jsou zařazeni do pořadníku čekatelů na předmětnou službu.
 
Negativní cílová skupina
a) osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
b) osoby, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb,
c) osoby, které mohou ohrozit, popřípadě ohrožují, sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost, nebo chování osoby by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závažné mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo při absenci sociálních návyků,
d) osoby, které  jsou schopny za pomoci místně dostupných terénních nebo ambulantních služeb, se o sebe  postarat a  zůstat ve svém přirozeném (domácím) prostředí,
e) osoby trpící Alzheimerovou chorobou (z důvodu absence  uzavřeného oddělení) nebo jinou formou demence, které by mohly ohrožovat svoji  bezpečnost nebo bezpečnost jiných osob,
f) osoby, které požadují 100% soukromí,
g) osoby, které požadují stálou osobní asistenci (stálou přítomnost personálu)
h) osoby, které nespadají do cílové skupiny, vyjma osob, které byly umístěny  v našem zařízení před, rokem 2007 a umístění v jiném zařízení odmítají.