headerphoto

 

 

POSTUP PŘI ŠETŘENÍ STÍŽNOSTI
Stížnosti jsou důležitým zdrojem ke zvýšení kvality služby. Poskytují zpětnou vazbu o sociální službě, o tom, jak je klientem či jejich blízkými vnímána a přijímána, jak splňuje jejich očekávání.
Stížnost je možné podat ústně, písemně, telefonicky, prostřednictvím e-mailu nebo anonymně do schránky na stížnosti a připomínky, která je umístěna v přízemí atria domova. Kontakty na jednotlivé vedoucí pracovišť či statutárního zástupce organizace jsou uvedené na webových stránkách www.gcentrum.cz.

Vyřizování stížnosti
Podněty a připomínky jsou řešeny na místě ústní formou. Písemné stížnosti jsou vyřizovány písemnou formou. Ředitel organizace určí, kdo bude stížnost vyřizovat. Stížnost zpravidla řeší vedoucí příslušného úseku, jehož se stížnost týká, nejsou-li důvody, pro něž by mohla vzniknout obava z případné podjatosti.

Lhůta k vyřízení stížnosti
Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu. Lhůta pro vyřízení stížnosti je s přihlédnutím k závažnosti maximálně 30 dní. Tuto lhůtu lze překročit jen ve výjimečných případech, důvody musí být stěžovateli dány na vědomí.

Střet zájmů
Při evidenci, šetření a vyřizování stížnosti je dbáno, aby stížnost nebyla svěřena k vyřízení osobě, proti které směřuje, nebo která by mohla být jiným způsobem osobně zainteresována na způsobu, jak bude vyřízena.
Týká-li se stížnost více úseků, je jmenována skupina pracovníků, která se jí bude zabývat a je stanoven pracovník odpovědný za její finální a formální vyřízení.
Směřuje-li stížnost vůči řediteli organizace je postoupena zřizovateli.