headerphoto

Základní popis cílové skupiny
Muži starší 18 let, kteří se přechodně ocitli bez přístřeší nebo museli opustit svůj domov pro závažné ohrožení života, zdraví, bezpečí či důstojnosti. 

Noclehárna neposkytuje sociální službu:
a) osobám, které jeví viditelné známky opilosti či užití toxických, omamných či psychotropních látek
b) osobám imobilním se sníženou soběstačností, které nejsou schopni samostatně vykonávat činnosti péče o vlastní osobu (hygiena, používání WC,..)

Odmítnutí poskytování sociální služby
Středisko Noclehárna může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby pouze z důvodů uvedených v zákoně č.108/2006 Sb.:
a) poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
b) poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
c) zájemci, který žádá o poskytnutí sociální služby, poskytovatel ukončil poskytování služby v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí, z důvodu hrubého porušování Ubytovacího řádu (fyzická agrese vůči pracovníkům nebo druhým klientům, ničení majetku Noclehárny, opakované kouření v prostorách Noclehárny, opakované vnášení alkoholu do prostor Noclehárny, opakovaný příchod pod vlivem návykových látek apod.)