headerphoto

Základní popis cílové skupiny
Muži starší 18 let, kteří se přechodně ocitli bez přístřeší nebo museli opustit svůj domov pro závažné ohrožení života, zdraví, bezpečí či důstojnosti. 

Noclehárna neposkytuje sociální službu:
a) osobám, které jeví viditelné známky opilosti či užití toxických, omamných či psychotropních látek
b) osobám imobilním se sníženou soběstačností, které nejsou schopni samostatně vykonávat činnosti péče o vlastní osobu (hygiena, používání WC,..)

Odmítnutí poskytování sociální služby
Středisko Noclehárna může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby pouze z důvodů uvedených v zákoně č.108/2006 Sb.:
a) poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
b) poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby (tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis č.505/2006 Sb.)

- zdravotní stav osoby vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení

- osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci

- osoba může ohrozit, popřípadě ohrožuje, sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost, nebo chování osoby by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závažné mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo při absenci sociálních návyků

d) zájemci, který žádá o poskytnutí sociální služby, poskytovatel ukončil poskytování služby v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí, z důvodu hrubého porušování Ubytovacího řádu (fyzická agrese vůči pracovníkům nebo druhým klientům, ničení majetku Noclehárny, opakované kouření v prostorách Noclehárny, opakované vnášení alkoholu do prostor Noclehárny, opakovaný příchod pod vlivem návykových látek apod.)

Negativní cílová skupina
• osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení
• osoby, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb
• osoby, které mohou ohrozit, popřípadě ohrožují, sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní, nemoc nebo závislost, nebo chování osoby by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závažné mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo při absenci sociálních návyků
• osoby, které jeví viditelné známky opilosti či užití toxických, omamných či psychotropních látek
• osoby imobilní se sníženou soběstačností, které nejsou schopni samostatně vykonávat činnosti péče o vlastní osobu (hygiena, oblékání...).