headerphoto

 

  • Respektování osobnosti a lidských práv, zachování lidské důstojnosti
  • Individuální přístup – kvalitními, odborně poskytovanými službami uspokojovat individuální bio-psycho-sociální potřeby klientů
  • Svobodné rozhodování - uživatel rozhoduje příp. spolurozhoduje o využití služeb nebo jejich prvků, o jejich změně a ukončení
  • Nestrannost – sociální pracovník je při práci s uživateli nestranný, snaží se eliminovat své názory, postoje a hodnoty. Poskytuje rady všem uživatelům bez ohledu na rozdíl sociálního statusu, rasy, pohlaví, věku atd.
  • Diskrétnost – sociální pracovník považuje všechna sdělení klientů za důvěrná, je vázán mlčenlivostí o všech získaných informacích o klientovi. Uživatelé mají právo vystupovat anonymně.
  • Univerzálnost – uživatel se může na pracovníka střediska Noclehárna obrátit prakticky s jakýmkoli dotazem. Každý je vyslechnut a nemůže-li poradna pomoci, dá uživateli doporučení, kam se může obrátit o pomoc.