headerphoto

Základní popis cílové skupiny:
osoby starší 55 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Specifický popis cílové skupiny:
Služba je poskytována především pro obyvatele města Tábora. Příjemci poskytovaných sociálních služeb mohou být i ostatní občané zejména z Jihočeského kraje.

Negativní cílová skupina:
• osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
• osoby, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb,
• osoby, které mohou ohrozit, popřípadě ohrožují, sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost, nebo chování osoby by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závažné mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo při absenci sociálních návyků,
• osoby s Alzheimerovou chorobou (z důvodu absence uzavřeného oddělení) nebo s jinou formou demence, které by mohly ohrožovat svoji bezpečnost nebo bezpečnost jiných osob),
• v případě DPS Čekanice: osoby, které vyžadují poskytování zdravotní péče, jsou plně inkontinentní a imobilní.