headerphoto

Poskytovatel může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby z důvodů uvedených v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 91, odst. 3:
• poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,
• poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
• zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí žádané sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis,
• osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.