headerphoto

Zasílání vyúčtování jinému plátci, než je uživatel poštou

Všeobecně platby za poskytnuté služby, nebo zálohu na tyto služby, hradí uživatel, je však možno, aby úhradu prováděla třetí osoba. Před zahájením služby je sjednáno, kdo bude poskytnuté služby hradit. Je-li to jiná osoba, než uživatel, zaznamená se do osobní karty klienta doručovací adresa náhradního plátce. Na tuto adresu je měsíční vyúčtování zasíláno obyčejným dopisem.

Změnu plátce nahlašuje poskytovateli uživatel, nebo náhradní plátce.

 • Sazebník: 20,-Kč/měsíc
 • Výkaz péče: není vykazováno

 

Hospodaření s finanční hotovostí klienta

Na vyžádání klienta, nebo jeho opatrovníka jsou prováděny běžné finanční transakce spojené s péčí o vlastní osobu nebo domácnost. Průběh služby je s klientem předem sjednán, je stanoveno, jak a v jaké výši bude poskytovateli předávána disponibilní částka (celý důchod, příspěvek na péči atd.), osoba oprávněná hospodařením, forma vedení hospodaření, druh plateb, způsob a četnost vyúčtování atd. Pověřený pracovník pravidelně zaznamenává příjmy a výdaje, které dokládá platebními doklady (ústřižky složenek, paragony atd.). Pracovník je povinen řádně zabezpečit finanční hotovost před ztrátou a kdykoli na požádání předložit sešit s účetnictvím.

 • Sazebník: 50,-Kč/měsíc
 • Výkaz péče: není vykazováno

 

Dovoz motorovým vozidlem, převoz osobních věcí uživatele

Tento úkon mohou využívat klienti v DPS Lidická a Čekanice v době přítomnosti služebního vozidla. Je poskytován pouze v případě, že klient potřebuje být nezbytně dovezen například k lékaři a nelze zajistit jiný způsob dopravy, nebo mu jsou např. vezeny osobní věci do nemocnice apod.

Úkon lze poskytnout pro odvoz a dovoz prádla do prádelny PS.

 • Sazebník: 20,-Kč/km
 • Výkaz péče: Doprava – pouze u výkazu vedeného v DPS Čekanice

 

Dovoz do denního stacionáře nebo na hygienické středisko

Svoz klientů do denního stacionáře, nebo na hygienické středisko a zpět. Způsob vyzvednutí klienta je s ním sjednán. Přeje-li si, je pracovníkem vyzvednut bytě a opět do bytu doveden. Svoz probíhá tak, aby byla plně využita kapacita auta. Trasu určuje řidič vozidla a to tak, aby byla optimální. Nelze vyhovět požadavku na individuální dovoz a změnu trasy, dle přání klienta. Převážení klienti jsou povinni být během jízdy připoutáni bezpečnostními pásy a dodržovat pokyny řidiče.

 • Sazebník: dovoz do denního stacionáře, na hygienické středisko: 20,-Kč/1 cesta
 • Výkaz péče: není vykazováno

 

Pedikúra na hygienickém středisku

Úkon zahrnuje: napuštění vody na namočení nohou, čekací dobu při namáčení nohou, odstranění staré kůže na nohou, odstranění kuřích ok a otlaků, ostříhání a zapilování nehtů, úklid a dezinfekce pracoviště, vypsání platebního dokladu a vyinkasování hotovosti.

Použití namáčecí soli, zapůjčení ručníku a aplikace masážního prostředku je za příplatek.

 • Sazebník: Pedikúra na hygienickém středisku, vč. základní péče o nehty 55,-Kč/1

                       končetina

   • Namáčecí sůl: 3,-Kč
   • Aplikace masážního prostředku: 3,-Kč
   • Zapůjčení ručníku: 7,-Kč
 • Výkaz péče: není vykazováno, platba je provedena v hotovosti po provedení

 

Pedikúra v domácnosti klienta

Úkon zahrnuje cestu ke klientovi a zpět, přípravu prostředí pro výkon činnosti, čekací dobu při namáčení nohou, odstranění staré kůže na nohou, odstranění kuřích ok a otlaků, ostříhání a zapilování nehtů, úklid pracoviště,

Použití namáčecí soli a aplikace masážního prostředku je za příplatek.

 • Sazebník: Pedikúra v domácnosti klienta, vč. základní péče o nehty 60,-Kč/1  

                       končetina

   • Namáčecí sůl: 3,-Kč
   • Aplikace masážního prostředku: 3,-Kč
 • Výkaz péče: není vykazováno, platba je provedena v hotovosti po provedení

 

 

Drobné opravy

Drobné opravy v domácnosti (výměna žárovky, oprava kapajícího kohoutku atd.) Pouze v DPS Čekanice

 

 • Sazebník: Drobné opravy 30,-Kč/15 min
 • Výkaz péče: Opravy (pouze výkaz vedený v DPS Čekanice)