headerphoto

 

Úkony poskytované pečovatelskou službou
Rozsah poskytovaných základních úkonů pečovatelské služby je dán platnou legislativou –zákonem 108/2006 Sb. a vyhláškou č. 505/2006 Sb. Rozsah poskytovaných služeb by měl odpovídat běžnému životu vrstevníků klienta, avšak vždy je přihlíženo k individuálním potřebám uživatele. Maximální a minimální četnost úkonu je tedy pouze orientační.
Časová dotace úkonu je empiricky stanovená hodnota průměrné doby trvání provedení úkonu a to včetně přípravných a dokončovacích prací.

 Při poskytování služby v terénu jsou úkony prováděné přímo v domácnosti klienta evidovány jako „Přítomnost pečovatelky v domácnosti klienta“. V DPS Čekanice jsou úkony evidovány jednotlivě (uvedeno v závorkách).

 

1. POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
Úkon vykonávaný v rámci dovozu oběda – otevření jídlonosiče, případně přendání stravy na talíře.

• Časová dotace úkonu: 5 minut
• Maximální četnost  poskytovaného úkonu: 1 - 2x denně v terénu, 3 – 5x v DPS Čekanice
• Sazebník: Přítomnost pečovatelky v domácnosti klienta (Příprava a podání jídla a pití) – jako samostatný úkon

              

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
Nachystání oblečení, oblékání a svlékání oděvu,  přidržení oděvu při oblékání, zapínání a rozepínání knoflíků, háčků a zipů, obouvání a zavazování obuvi, nasazování  a upínání protéz, kýlních pásů.

Asistence při bandážování dolních končetin. Nohy musí být zdravé s neporušenou kůží. Obvazový materiál dodává klient.

 • Časová dotace úkonu: 30 minut
• Maximální četnost poskytovaného úkonu:  2x denně v terénu, 4x denně v DPS Čekanice
• Sazebník: Přítomnost pečovatelky v domácnosti klienta (Pomoc při oblékání a svlékání včetně  

                  speciálních pomůcek)                

 

 

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
Doprovod klienta po bytě, nebo domě formou přímého doprovodu (klient se pracovníka drží), nebo nepřímého doprovodu (pracovník pokyny směruje klienta, otevírá a zavírá dveře)
• Časová dotace úkonu: 15 minut
• Maximální četnost poskytovaného úkonu: 2x denně v terénu, 3 – 5x v DPS Čekanice
• Sazebník: Přítomnost pečovatelky v domácnosti klienta (Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru)

 

Dohled nad požitím léků

Pracovnice kontroluje, zda klient užil připravené léky, případně asistuje při otevření dávkovače, na přání klienta podá nápoj na zapití léků. V případě, že si klient chystá léky sám, dohlíží pracovnice, aby odpovídaly předpisu, případně asistuje při otevírání lékovek apod. Úkon může probíhat i jako pouhé připomenutí, aby klient léky nezapomněl užít.

•       Sazebník: Dohled nad požitím léků: 7,-Kč/úkon

•       Výkaz péče: Léky

 

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

U částečně mobilního klienta 
Pomoc při zvedání,  přistavení vozíku, přidržení při přesedání na vozík

U plně imobilního klienta
Úkon je poskytován pouze, pokud má klient domácnost vybavenou zvedákem, případně za pomoci druhé osoby (rodinného příslušníka nebo druhého pracovníka)
Postel klienta by měla být dostatečně vysoká, nebo polohovací, vybavená hrazdičkou, přístupná ze tří stran. 
Nejsou-li pro poskytnutí tohoto úkony vytvořeny vhodné podmínky, pracovnice jej může odmítnout.
• Časová dotace úkonu: 15 minut
• Maximální četnost poskytovaného úkonu: 2x denně v terénu, 3 – 5x v DPS Čekanice
• Sazebník: Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík  

 

 

2. POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ, NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU

Koupel/sprchování na hygienickém středisku Vídeňská
Úkon zahrnuje napuštění  vany, podpora klientovi při vstupu a výstupu do vany/sprchového koutu, vypuštění vany, úklid  dezinfekce koupelny
• Časová dotace úkonu: 30 minut
• Maximální četnost poskytovaného úkonu: 1x týdně
• Další možné účtované úkony: pomoc při přesunu z vozíku a na vozík, pomoc při svlékání a oblékání, výměna plen a manipulace s inkontinenčními pomůckami, omytí žínkou, omytí klienta v případě potřísnění stolicí, močí, krví, zvratky, umytí, vysušení a učesání vlasů, ostříhání nehtů, dovoz na hygienické středisko
• Sazebník: Koupel na hygienickém středisku 
                  Sprchování na hygienickém středisku 

Koupel/sprchování v domácnosti
Úkon zahrnuje napuštění vany, příprava prostředí pro úkon, podpora klientovi při vstupu a výstupu do vany/sprchového koutu, vypuštění vany.

• Maximální četnost poskytovaného úkonu: 1x denně koupání, sprchování dle potřeby
• Další možné účtované úkony: pomoc při přesunu z vozíku a na vozík, pomoc při svlékání a oblékání, výměna plen a manipulace s inkontinenčními pomůckami, omytí žínkou, omytí klienta v případě potřísnění stolicí, močí, krví, zvratky, umytí, vysušení a učesání vlasů, ostříhání nehtů, běžný úklid
• Časová dotace úkonu: 30 minut
• Sazebník: Přítomnost pečovatelky v domácnosti klienta

                  Koupel v domácnosti klienta  
                  Sprchování v domácnosti klienta  
Pomoc při úkonech osobní hygieny (omytí žínkou) - jedná se o pomoc při umývání partií, které si klient nedokáže umýt sám.

 Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
Základní péče o vlasy - umytí, vysušení a učesání vlasů za použití hřebenu a fénu klienta (na HS fén poskytovatele). Pracovnice může odmítnout použít klientův fén, pokud je poškozený a byl by tak ohrožen její život nebo zdraví. Kadeřnické služby nejsou poskytovány. Mytí je prováděno v ochranných rukavicích.            
• Maximální četnost poskytovaného úkonu: 1x týdně
• Časová dotace úkonu: 30 minut
• Sazebník: pomoc při základní péči o vlasy a nehty 

Základní péče o nehty – ostříhání a zapilování nehtů nástroji klienta (na HS nástroje poskytovatele). Nástroje musí zaručovat kvalitní a bezpečné provedení úkonu. Úkon může být odmítnut, pokud je třeba odborný zásah (školené pedikérky nebo lékařské ošetření)
• Maximální četnost poskytovaného úkonu: 2x měsíčně nehty na rukou, 1x měsíčně nehty na nohou
• Časová dotace úkonu: 10 minut
• Sazebník: Přítomnost pečovatelky v domácnosti klienta (Pomoc při základní péči o vlasy a nehty)
     

Pomoc při použití WC
Pomoc při stažení kalhot a prádla, odstranění pleny nebo plenkových kalhot, přidržení klienta při usedání na mísu, otření po vykonané potřebě, pomoc při vstávání, vložení pleny, nebo nasazení plenkových kalhotek, oblečení prádla a kalhot. U použití hygienického křesla vynesení, umytí a dezinfekce nádoby (je účtováno zvlášť). Úkon provádí pracovnice v ochranných rukavicích.                                                   
• Minimální a maximální četnost není stanovena
• Časová dotace úkonu: 15 minut
• Další možné účtované úkony: manipulace s inkontinenčními pomůckami (vynesení nádoby z hygienického křesla), výměna plen a plenkových kalhotek (pouze při znečištění stávajících)
• Sazebník: Přítomnost pečovatelky v domácnosti klienta (Pomoc při použití WC)

 

Manipulace s inkontinenčními pomůckami

Sejmutí znečištěné pleny, uložení do odpadu, vložení čisté pleny, vyprázdnění a umytí močové láhve nebo podložní mísy. Úkon je vykonáván v ochranných rukavicích.

•       Sazebník: Manipulace s inkontinenčními pomůckami

 

Omytí klienta v případě potřísnění stolicí, močí, krví, zvratky

Pomoc při svlečení potřísněného oděvu, případné namočení prádla, omytí klienta. Jedná se o epidemiologicky nebezpečnou práci úkon musí být prováděn v ochranných rukavicích.

•       Sazebník: Omytí klienta v případě potřísnění stolicí, močí, krví, zvratky

 


3. POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY

Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
Strava ve všední dny
Strava je z vlastní produkce vývařovny pečovatelské služby, zahrnuje polévku, hlavní jídlo, případně salát, kompot, pečivo, zákusek ovoce apod.  Není možnost výběru z více druhů. 
Další možné související úkony: dovoz ve městě, dovoz příměstské části, donáška do bytu v DPS, pronájem jídlonosičů, přemývání silně znečištěných jídlonosičů, fotokopie jídelního lístku
• Maximální četnost poskytovaného úkonu: 1x denně (pracovní dny)
• Minimální četnost: ¾ fondu pracovních dní v měsíci
• Časová dotace úkonu: nestanovuje se
• Sazebník: Zajištění stravy 


Dovoz nebo donáška jídla
Dovoz ve městě
Centrum města, sídliště Nad Lužnicí, Pražské sídliště, Náchodské sídliště, Blanické předměstí, Maredův vrch, Kopeček, Klokoty, Vilová čtvrť, Údolní ulice, DPS Čekanice

Dovoz v příměstských částech
Větrovy, Horky, Čelkovice, Měšice, Zárybničná Lhota, Stohlasná Lhota, Všechov, Zahrádka, Náchod, Smyslov, Hlinice, Zaluží, Čekanice

Rozvoz auty v jídlonosičích. V položce je zahrnut nejen dovoz samotný, ale i manipulace s jídlonosiči spojená s vložením porce do kastrůlků jídlonosiče (otevření termonádoby,  vyjmutí kastrůlků, otevření jednotlivých kastrůlků, vložení stravy, zakrytí víčky, vložení do drátěného držáku, vložení do termonádoby, zakrytí termonádoby víkem), umístění jídlonosiče do manipulačního koše, donáška klientovi do domácnosti, odnos prázdných jídlonosičů. 

Další možné související úkony: Pomoc při podání jídla a pití   
Dovoz do DPS Čekanice ve várnicích. V položce je zahrnuta manipulace s várnicemi ve vývařovně a jejich naplnění, přesun várnic do auta, převoz do DPS, přenesení do prostor výdeje a výdej jednotlivých porcí za stálého přihřívání, umytí várnic a převezení do vývařovny.

• Maximální a minimální četnost poskytovaného úkonu: souvisí s počtem odebraných porcí
• Časová dotace úkonu: 10 min na manipulaci + doba dopravy
• Sazebník: Dovoz oběda ve městě  (vč. DPS Čekanice)  
                 Dovoz do příměstské části    

Donáška oběda v DPS
Služba zahrnuje úkon odnesení prázdného jídlonosiče od klienta a úkon donesení naplněného jídlonosiče. Každý úkon je účtován jednotlivě. A zahrnuje cestu pracovníka tam a zpět, manipulace (uskladnění) jídlonosiče.
• Maximální a minimální četnost poskytovaného úkonu: souvisí s počtem odebraných porcí
• Časová dotace: 10 min
• Sazebník: odnos jídlonosiče, donáška do bytu 

 

Donáška oběda ve městě
Tento úkon je poskytován naprosto výjimečně a jednorázově v případě, kdy je nutno dodat klientovi stravu a nelze ji momentálně zajistit jiným způsobem. 
• Maximální a minimální četnost poskytovaného úkonu: není stanoveno – poskytováno výjimečně
• Časová dotace: 30 minut
• Sazebník: Donáška oběda ve městě

Pomoc při přípravě jídla a pití
Klient si připravuje jídlo a pití sám ve vlastní domácnosti, z vlastních surovin, pracovnice asistuje a vypomáhá při činnostech, které klient sám nezvládá. 
Další možné související úkony: běžný úklid 
• Maximální četnost poskytovaného úkonu: 1 -2x denně, 3x denně DPS Čekanice
• Časová dotace úkonu: 30 minut
• Sazebník: Přítomnost pečovatelky v domácnosti klienta (Pomoc při přípravě jídla a pití) 

Příprava a podání jídla a pití
Pracovnice sama chystá (vaří) jídlo z klientových surovin, v jeho  domácnosti za použití jeho nádobí a zařízení. jídlo servíruje klientovi, případně jej krmí. 
Další možné související úkony: běžný úklid 
• Maximální četnost poskytovaného úkonu: 1 -2x denně, 3x denně DPS Čekanice
• Časová dotace úkonu: 30 minut
• Sazebník: Přítomnost pečovatelky v domácnosti klienta (Příprava a podání jídla a pití) 

Pronájem jídlonosičů (2 ks)

Zapůjčení 2 ks jídlonosičů s termoobalem, které jsou majetkem poskytovatele

•       Sazebník: Pronájem jídlonosičů (2ks) 50,-Kč/měsíc

          Pronájem při odhlášené stravě: 1. měsíc 50,-Kč, každý další měsíc 250,-Kč

•       Výkaz péče: není vykazováno

Přemývání silně znečištěných jídlonosičů

Umytí všech dílů jídlonosičů poskytovatelem za použití jeho mycích a čisticích prostředků. Tento úkon může být proveden bez předchozí domluvy s klientem při jednorázovém silném znečištění jídlonosiče, nebo na základě požadavku klienta na pravidelné přemývání.

•       Sazebník: Přemývání silně znečištěných jídlonosičů: 10,-Kč/úkon

•       Výkaz péče: Mytí jídlonosičů

 

4. ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI

Úklid a údržba domácnosti
Služba zahrnuje tyto dílčí úkony – vysávání, zametání, vytírání na mokro, utírání prachu, vysávání čalouněného nábytku, vyklepání předložek, ometení pavučin, úklid prádla do skříně, umytí, utření a úklid nádobí, otření pracovní desky a dveří kuchyňské linky, umytí dřezu, úklid nakoupených potravin, vynesení odpadků, umytí WC, umyvadla, vany, sprchového koutu, otření obkladů v okolí umyvadel a za sporákem, zalévání květin, umytí sporáku, mikrovlnné trouby, varné konvice, pračky, odmrazení a omytí chladničky a mrazničky, výměna sáčků ve vysavači. Pracovnice nejsou oprávněny provádět jakékoli jiné neodborné zásahy do spotřebičů a jejich opravy. Na případné závady, které zjistí, jsou povinny upozornit klienta. V případě, že se jedná o závadu závažnou s možností ohrožení zdraví či života, je o upozornění klienta na stav věci proveden zápis do listu Mimořádné události Úkon provádí pracovnice v ochranných rukavicích.
• Maximální četnost poskytovaného úkonu: 1 x denně
• Časová dotace úkonu: 30 minut
• Sazebník: Přítomnost pečovatelky v domácnosti klienta (Úklid a údržba domácnosti)

 

 

 

 

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování
PS provádí pouze velký úklid sezónního charakteru, tj. úkony běžného úklidu rozšířený o mytí a leštění nábytku a dveří, mytí radiátorů, vysmýčení stěn a  stropů, otření prachu na skříních, umytí osvětlovacích těles, úklid  ve skříních, včetně omytí dekoračních předmětů, osprchování květin, uklizení ve skříních kuchyňské linky a spížních skříních, omytí obkladů v kuchyni a na sociálních zařízeních, sundávání a věšení záclon a závěsů, mytí oken, úklid společných prostor. Úkon provádí pracovnice v ochranných rukavicích.
Mytí oken je prováděno pouze do výšky 1,5 m nad zemí, nebo u oken střešních či balkónových, tedy tam, kde nehrozí riziko pádu z výšky. 
V případě potřeby úklidu po malířských nebo stavebních pracích pomůže poskytovatel prostředkovat kontakt na profesionální úklidovou službu. 
Profesionální úklidová služba může být zprostředkována i v případě požadavku mytí oken ve výškách.
Úklid společných prostor není poskytován samostatně, ale pouze uživatelům, kteří využívají jiné základní úkony 
• Maximální četnost poskytovaného úkonu: 2 x ročně  (s výjimkou úklidu společných prostor)
• Minimální četnost: není stanovena – poskytování úkonu je podmíněno využíváním běžného úklidu minimálně 2x za měsíc a je poprvé poskytována po 3 měsících od využívání běžného úklidu.
• Časová dotace úkonu: 1 hodina (úklid společných prostor 30 min)
• Sazebník: Přítomnost pečovatelky v domácnosti klienta ((Úklid a údržba domácnosti)

 

Praní a žehlení osobního a ložního prádla v domácnosti klienta
Prádlo je práno v domácnosti klienta, za použití jeho zařízení, přístrojů a prostředků. Úkon může zahrnovat roztřídění prádla, vložení do pračky, pověšení prádla, sběr suchého prádla, žehlení, skládání, uložení prádla do skříně. 

Maximální četnost poskytovaného úkonu: není stanovena
Minimální četnost: není stanovena 
Časová dotace úkonu: 60 min.
Sazebník: Přítomnost pečovatelky v domácnosti klienta (úklid a údržba domácnosti)
Donáška vody
Tento úkon je poskytován pouze v případě náhradního zásobování vodou z důvodu havárie dodávky vody.  Používají se výhradně čisté nádoby o takovém obsahu, aby zátěž nepřekročila 15 kg (s dostupností zdroje do 200 m) a 10 kg, pokud je zdroj ve větší vzdálenosti, maximálně však 500 m. Klientovi je doneseno jen nezbytné množství  pro pokrytí potřeb pro vaření, opláchnutí nádobí, základní hygienu a splachování WC
• Maximální a minimální četnost a časová dotace nejsou stanoveny. Jedná se o mimořádnou službu v případě havarijní situace.
• Sazebník: donáška vody

Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
Úkon zahrnuje donášku uhlí a dříví do bytu klienta, nikoli skládání uhlí a sekání dříví. Před topením v kamnech musí být pracovnice důkladně seznámena s jejich obsluhou. Údržbou topných zařízení je myšlena základní očištění povrchu, vymetení a vynesení popela. Nádoba na popel musí být kovová a dostatečně velká. Úklid okolo kamen je účtován jako „běžný úklid“
• Maximální četnost poskytovaného úkonu: 1x denně
• Minimální četnost: není stanovena 
• Časová dotace úkonu:  30 minut
• Sazebník: topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

 

Pochůzka
Vyzvednutí receptu u lékaře, léků v lékárně nebo prodejně zdravotních potřeb, platby na poště a v bankách, vyřizování klientových záležitostí na úřadech. Jako pochůzka je účtována i cesta do obchodu jiného, než nejbližšího klientovu bydlišti, na jeho přání, a také návštěva klienta za účelem sepsání nákupu.  Do doby provedení úkonu je započítána cesta na místo určení, doba jednání, nebo čekání a cesta ke klientovi, pokud se k němu vrací. V případě, že během jedné pochůzky jsou vyřizovány záležitosti více klientů, je každému úkon účtován, jakoby byl prováděn jednotlivě poměrnou částkou.
Maximální četnost poskytovaného úkonu: 1x denně
Minimální četnost: není stanovena 
Časová dotace úkonu:  45 min.
Sazebník: pochůzka

 

Nákupy
Nákupy všeobecně
Do doby provedení úkonu je započítáno převzetí soupisu a finanční hotovosti, cesta do obchodu, doba nákupu a cesta ke klientovi, předání nákupu a vyúčtování. V případě, že během jedné cesty je nakupováno více klientům, je každému úkon účtován, jako by byl prováděn jednotlivě.

 

Malý nákup 
Za malý nákup je považován takový, kdy součet hmotnosti všech nakupovaných položek nepřesáhne 1 kg. 
Maximální četnost poskytovaného úkonu: 1x denně
Minimální četnost: není stanovena 
Časová dotace úkonu: 30 minut
Sazebník: malý nákup

Běžný nákup
Nákup, jehož položky se vejdou do jedné tašky rozměru 40 x 45 cm, přičemž součet všech položek nákupu nesmí překročit hmotnost 10 kg,

Maximální četnost poskytovaného úkonu: 1x denně
Minimální četnost: 1x za dva týdny
Časová dotace úkonu: 30 minut
Sazebník: běžný nákup


Velký nákup
Nákup nad rozsah běžného nákupu, přičemž součet všech položek nákupu nesmí překročit hmotnost 10 kg, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti. Nákup je zajišťován v nejbližším obchodě u bydliště klienta. Pokud je obchod vzdálen více, než cca 0,5 km, je doba cesty do daného obchodu účtována jako pochůzka. Nakupováno je pouze ošacení a předměty do domácnosti drobného charakteru, které pracovnice bez problémů unese.

Maximální četnost poskytovaného úkonu: 1x týdně
Minimální četnost: není stanovena 
Časová dotace úkonu: 45 minut
Sazebník: velký nákup

 

Praní a žehlení osobního a ložního prádla na střediscích PS
Klient prádlo předává v tašce společně se soupisem obsahu a svým jménem. Po převzetí v prádelně je zkontrolováno, zda je seznam úplný. Prádlo je roztříděno podle druhu a každý druh je vložen do pračky zvlášť. V jedné náplni pračky je prádlo jen jednoho klienta. Přípravky na praní, aviváž, případně škrobení jsou dávkovány podle návodu výrobce v závislosti na množství praného prádla.  Po vyprání je prádlo usušeno na sušácích nebo v sušičce a vyžehleno. Čisté suché prádlo je zváženo, odsouhlasen počet vracených kusů a vložena kopie příjmového dokladu. Čisté prádlo je zabaleno do mikroténového sáčku a teprve pak vloženo i s účtenkou do obalu, ve kterém jej klient dodal.  
Prádlo je předáváno:
- osobním odevzdáním a vyzvednutím v kanceláři pečovatelské služby v DPS Lidická, na hygienickém středisku Vídeňská, v DPS Čekanice
- odnáškou (odvozem) v rámci poskytování dalšího úkonu
- odvozem a dovozem z domácnosti klienta za sazbu Pochůzka. Je započítána cesta z příslušného střediska do domácnosti klienta a zpět. Stejně jako při dovozu čistého prádla.
V účtované částce je započteno převzetí prádla, roztřídění, vyprání, včetně pracích a avivážních prostředků, sušení, žehlení, skládání, vypsání  příjmového dokladu, předání klientovi, vyúčtování platby. Zvláštní požadavky (vynechání aviváže, škrobení) musí být připsány na soupisu. Tyto požadavky nejsou zohledněny v účtované částce.
Minimální hmotnost jednoho druhu prádla je 1 kg.
Lhůta od převzetí do vydání prádla je obvykle 10 dní.

Maximální četnost poskytovaného úkonu: 1x týdně
Minimální četnost: není stanovena 
Časová dotace úkonu: dle programu 
Sazebník: praní osobního a ložního prádla na střediscích PS

Pozn. Za tento úkon je prováděna platba v hotovosti proti příjmovému dokladu.5. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM

Doprovod
Doprovod k lékaři, na úřady, na nákupy, do provozoven veřejných služeb a zpět. Doprovod klienta na procházku. O úkon je nutno zažádat s dostatečným časovým předstihem minimálně 1 týden. Úkon, jehož předpokládaná délka je delší, než 1 hodina, může být z kapacitních důvodů odmítnut i pokud je objednán s velkým časovým předstihem.

Maximální četnost poskytovaného úkonu: 1x týdně
Minimální četnost: není stanovena 
Časová dotace úkonu: 1 hodina
Sazebník: doprovod dospělého

 

Doprovod klienta na vozíku

Doprovod, při kterém pracovník tlačí vozík s klientem

 

Krátkodobý dohled do 5 minut

Pouze v DPS – krátká kontrola klienta na jeho přání, zda je v pořádku, nebo něco nepotřebuje

 

Přítomnost pečovatelky v domácnosti klienta

Mimo činnosti uvedené u jednotlivých úkonů prováděných v domácnosti klienta se jedná o pomoc s vyřizováním osobních záležitostí, sepsání seznamů, povídání, předčítání apod.