headerphoto

Posláním pečovatelské služby G-centra Tábor je poskytnutí přiměřené míry pomoci a podpory v úkonech, které klient sám nezvládá z důvodu snížené soběstačnosti, s cílem pomoci zachovat v maximální možné míře dosavadní způsob života, a umožnit tak prožití plnohodnotného života ve svém domácím prostředí.
Služba je poskytována na základě individuálních potřeb klientů ve sjednaném čase v domácnostech klientů nebo na středisku osobní hygieny.

Cílová skupina
Senioři a osoby, které jsou příjemci plného invalidního důchodu a
• žijí na území města Tábora
• vzhledem ke svému psychickému nebo zdravotnímu stavu potřebují pomoc další osoby k zajištění svých potřeb.

Negativní cílová skupina
a) zdravotní stav zájemce o službu (uživatele) vyžaduje akutní hospitalizaci
b) zájemce o službu (uživatel) není schopen vytvořit prostředí pro bezpečné poskytování služby
c) zdravotní stav zájemce vyžaduje nepřetržitou ošetřovatelskou a zdravotní péči
d) zájemce má specifické potřeby a požadavky, které nemůže poskytovatel splnit (např. dovoz stravy ve stanovenou hodinu, speciální dietu, poskytování služby „na zavolání“ apod.)

Základní poskytované úkony ( >>> více ZDE)
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Nabídka základních služeb je doplněna o fakultativní úkony (>>> více ZDE)

Naše cíle
• pomocí a podporou v činnostech, které uživatel nezvládá, umožnit setrvat v jeho domácím prostředí a zamezit, nebo alespoň oddálit řešení životní situace umístěním do ústavního zařízení
• podpora uživatele v zapojení do společenského dění, v udržování kontaktu s rodinou a známými tak, aby byly zachovány původní vztahy a prostředí

Principy poskytování služby
• základní zásada: „Tak soběstačný, jak jen je možné, tolik péče, kolik je nutné.“
• respektování osobnosti a lidských práv, zachování lidské důstojnosti, rovný přístup ke všem klientům - soběstačnost a důstojnost klienta musí být vždy podporovány  
• individuální přístup - služby jsou poskytovány na základě individuálních potřeb klientů
• svobodné rozhodování  - uživatel rozhoduje, příp. spolurozhoduje o využití služeb nebo jejich prvků, o jejich změně a ukončení
• klient musí být akceptován a uznáván jako člověk ve své osobitosti se svými vlastnostmi
• profesionalita poskytovaných služeb – všichni pracovníci odpovídají požadavkům na odbornou způsobilost a jsou průběžně vzděláváni

Kdy musíme zájemce o službu odmítnout
Službu nelze poskytnout, jestliže
a) zájemce o službu spadá do negativní cílové skupiny
b) poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí požadované sociální služby
c) zájemce žádá o službu, kterou poskytovatel nenabízí
d) zájemci byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva o poskytování služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy