headerphoto

 

Poskytování služby je postaveno na rovnoprávném vztahu mezi klientem a
poskytovatelem, který je reprezentován jeho pracovníky, a proto by měla být
dodržována následující pravidla

Právo na důstojnost
Naši pracovníci jsou povinni se k Vám chovat ohleduplně a jednat s Vámi tak, abyste se
necítili trapně, poníženě, nedůstojně. I Vy se k pracovníkům, kteří Vám poskytují služby,
chovejte jako k vám rovným, byť si jejich služby platíte. Jen vzájemná slušnost a úcta
přináší oboustranný dobrý pocit z poskytované služby.
Pracovníci a klient se standardně oslovují příjmením a vykají si. Pokud si přejete být
oslovováni jinak, lze se na oslovování, které je Vám příjemné, domluvit, ale zároveň i
pracovník má právo být oslovován tak, jak mu je příjemné a nepřeje-li si například, abyste
mu tykali, respektujte to.

Právo na bezpečí
Služba je poskytována tak, abyste se cítili bezpečně a skutečně i v bezpečí byli. Je však
potřeba, abyste i Vy vytvořili prostředí, které bude pro pracovníka bezpečné. Týká se to
například domácích zvířat, která nemusí být vždy k cizím lidem přátelská.

Právo na soukromí
Plně respektujeme Vaše právo na soukromí. Vstupujeme do Vašeho domova, poznáváme
Vaše vztahy a soukromé záležitosti, a proto budeme respektovat Vaše přání, kde se
můžeme pohybovat, či jakých věcí si nemáme všímat. My o všech skutečnostech z vašeho
soukromí budeme zachovávat striktní mlčenlivost. Také pracovníci mají právo na své
soukromí, je proto jejich rozhodnutím, zda se Vám budou svěřovat se svými osobními
záležitostmi, či zda Vám sdělí svoje soukromé telefonní číslo. Pokud tak učiní, respektujte,
že mimo pracovní dobu mají právo na svůj soukromý život, netelefonujte jim, nevyžadujte
návštěvy mimo pracovní dobu.
Někdy můžete mít pocit, že se Vás pracovník ptá na věci, do kterých mu nic není,
například na to, jakým způsobem jste žil dříve, jaké jsou Vaše zvyky, co v současnosti

zvládáte a kdo vám s tím, co nezvládáte, pomáhá. Není to nemístná zvědavost. Tyto
informace jsou důležité pro tzv. individuální plánování, které je základem při poskytování
sociální služby a každý, kdo chce službu využívat, musí spolu s tzv. klíčovým pracovníkem
spolupracovat na vytvoření přehledu toho, v čem potřebujete pomoci, v jakém rozsahu a
jak často.

Právo rozhodovat o vlastní osobě
Služby jsou poskytovány v čase a rozsahu dle vašich individuálních potřeb tak, abyste měli
možnost rozhodovat o svém denním režimu. My se snažíme Vašim potřebám přizpůsobit,
avšak je nutno si uvědomit, že kromě vás se staráme o více klientů a musíme všechny
požadavky a potřeby skloubit v návaznosti na naše kapacitní a personální možnosti.
Přestože je služba poskytována ve Vašem bytě, kde si rozhodujete Vy, mají i naši
pracovníci právo žádat, aby prostředí, kde vykonávají svojí práci, pro ně bylo přijatelné.
Vyžadujeme tedy, aby klient po dobu jejich přítomnosti nekouřil.

Svoboda víry, vyznání, názorů
Každý z nás má právo na vlastní názor, ať je to názor na politiku, víru nebo vyznání.
Rozhodně kvalita péče není vašimi postoji ovlivněna ani v pozitivním, ani v negativním
smyslu. Naši pracovníci vaše názory respektují a mají-li jiné názory, nevnucují vám je.
Prosíme, čiňte tak i Vy.

Právo podávat stížnosti

V případě, že nejste s poskytovanou službou spokojeni, vadí Vám chování pracovníků a je-
li porušováno některé z výše uvedených vašich práv, stěžujte si. Postup jak a komu si

stěžovat máte jako přílohu smlouvy o pečovatelské službě. Naši pracovníci, pokud se
vyskytne nějaký problém během péče, jsou povinni oznámit jej nadřízenému a zapsat do
dokumentace.

Vaše práva budou naši zaměstnanci vždy dodržovat. Pouze v případě, že by mohl být
ohrožen život nebo zdraví Váš nebo Vašeho okolí, máme právo a dokonce povinnost
Vaše právo na ochranu před zasahováním do Vašeho osobního života porušit. V
případě podezření, že Vám někdo ubližuje, jsme povinni tuto skutečnost nahlásit,
přestože Vy s tím nemusíte souhlasit. Jsme vázáni ohlašovací povinností (např. při
podezření na domácí násilí).