headerphoto

Sociální služba - soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení
Druh sociální služby - popis činností, které konkrétní sociální služba zajišťuje pro určitou skupinu osob v určité formě (terénní, ambulantní, pobytové)

Klient, uživatel – pro potřeby tohoto dokumentu se rozumí osoba užívající sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Poskytovatel - právnická či fyzická osoba, která má oprávnění sociální služby poskytovat; je vedená v Registru poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz

Veřejný závazek - soubor zveřejněných informací o službě, které se poskytovatel zavazuje plnit
osobní cíle uživatelů - přání a potřeby lidí, které se dají dosáhnout pomocí sociální služby

Individuální plán - stanovený postup k dosažení osobních cílů uživatele

Cíle služby - vytyčené milníky poskytovatele, které si plánuje dosahovat za účelem zvyšování kvality poskytované služby

Vnitřní pravidla /metodiky služby - soubor dokumentů, které obsahují principy a postupy při poskytování služby; některé vyplývají přímo ze standardů kvality sociálních služeb, jiné si stanovuje poskytovatel

Bezbariérovost – stav objektů respektující platnou legislativu, především zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů.

Domácnost – soubor místností a prostor pod společným uzamčením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním splňuje požadavky pro trvalé bydlení, kde je poskytována sociální služba. Jedná se o personálně a provozně uzavřenou skupinu. Pozn.: domácnost (bytová jednotka, dům) může být jak ve vlastnictví poskytovatele (zřizovatele), tak v nájmu, podnájmu nebo vlastnictví uživatele služby. V případě nájmu, podnájmu či vlastnictví uživatelem není dán požadavek na splnění technických kritérií vztahujících se ke stavbě a vybavení.

Nepříznivá sociální situace
Oslabení nebo ztráta schopnosti řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením. Z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí atd.

Zdravotní postižení
tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit člověka závislým na pomoci jiné osoby.

Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je ten, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok a současně omezuje duševní, smyslové nebo fyzické schopnosti tak, že má vliv na schopnost pečovat o sebe a být soběstačným.


Sociální začlenění
Proces posilování osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka (či skupin lidí) tak, aby mohl využívat běžné společenské zdroje, tj. přístup ke vzdělání, zaměstnání, kulturnímu a společenskému životu.

Sociální vyloučení
překážky komplikující nebo zcela zamezující, aby člověk žil způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.

Přirozené sociální prostředí
prostředí člověka, které on sám považuje za sobě vlastní, kde se cítí bezpečně a současně jsou podmínky v tomto prostředí i společensky akceptovatelné

Poznamenání (stigma)
Znamení hanby, ponížení a odmítnutí, které má za následek, že takto poznamenané osobě se ostatní vyhýbají a zavrhují ji. Stigmatizace moderního typu pochází ze starořecké praxe, kdy se otrokům, zločincům nebo zrádcům vypalovalo nebo vyrývalo do těla znamení, aby negativní morální postavení ocejchované osoby bylo hned náležitě viditelné. Poznamenání má při všech druzích mentálních chorob za následek odmítavý postoj vůči poznamenanému, což se obyčejně stupňuje tím více, čím více se chování konkrétního jednotlivce liší od “normálu”.

Žadatel
budoucí uživatel sociální služby
 

Zájemce 

osoba, která žádá o zavedení služby. Nemusí to být vždy přímo budoucí uživatel, ale osoba jemu blízká, někdy i cizí osoba 

Opatrovník
soudem pověřená osoba, která jedná jménem klienta, hájí jeho zájmy