headerphoto

Odmítnutí poskytnutí služby
Sociální službu lze odmítnout, jestliže Středisko sociálních služeb:
a) neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce o službu žádá a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby
c) zájemci, který žádá o poskytnutí sociální služby, byla vypovězena nebo ukončena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
(jedná se o zájemce, který službu v předchozích 6 měsících opakovaně zneužíval i přes upozornění pracovníků
- zneužitím se rozumí fyzická nebo verbální agrese vůči pracovníkům služby nebo jejím dalším uživatelům
- verbální agresí se rozumí urážení pracovníka při osobním jednání, písemné nebo telefonické komunikaci)