headerphoto

Poslání G-centra Tábor, Střediska sociálních služeb:
Středisko sociálních služeb poskytuje rady, informace, pomoc a podporu osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a které nejsou schopny tuto situaci řešit vlastními silami ani za pomoci blízkého okolí. Snahou je neřešit problémy za uživatele, ale pomoci mu, aby byl schopen vlastními silami vyřešit svoji tíživou životní situaci.
Středisko sociálních služeb také realizuje aktivizační, vzdělávací, společenské a kulturní akce určené všem seniorům města Tábor. Nabídkou aktivizačních programů chce zapojit seniory do běžného života společnosti, eliminovat jejich osamělost, vytvářet podmínky pro setkávání seniorů, přispět k jejich aktivizaci a posílení soběstačnosti.

 Cíle
• zvýšit informovanost klientů o možnostech řešení nepříznivé situace, návazných službách a subjektech poskytujících sociální a zdravotní služby pro seniory
• rozšiřovat aktivity poradny dle aktuální potřeby a podle typu nových a dosud neřešených tíživých životních situací
• posílit či obnovit schopnost seniorů prosazovat a chránit vlastní práva a zájmy
• rozšířit podmínky a příležitosti pro aktivní využívaní volného času