headerphoto

• Respektování osobnosti a lidských práv, zachování lidské důstojnosti.
 Individuální přístup – kvalitními, odborně poskytovanými službami uspokojovat individuální bio-psycho-sociální potřeby klientů.
 Svobodné rozhodování - uživatel rozhoduje příp. spolurozhoduje o využití služeb nebo jejich prvků, o jejich změně a ukončení.
• Bezplatnost – poradenství pro uživatele je poskytováno zásadně zdarma, poradce nenárokuje od uživatele odměnu formou peněz, darů či jiných služeb.
• Nestrannost – sociální pracovník je při práci s uživateli nestranný, snaží se eliminovat své názory, postoje a hodnoty. Poskytuje rady všem uživatelům bez ohledu na rozdíl sociálního statusu, rasy, pohlaví, věku atd.
• Diskrétnost – sociální pracovník považuje všechna sdělení klientů za důvěrná, je vázán mlčenlivostí o všech získaných informacích o klientovi. Uživatelé mají právo vystupovat anonymně.
• Univerzálnost – uživatel se může na Středisko obrátit prakticky s jakýmkoli dotazem. Každý je vyslechnut a nemůže-li poradna pomoci, dá uživateli doporučení, kam se může obrátit o pomoc.